عربي

   H.E. Dr. Ahmed Mohammed Al Saidi
 (Minister of Health – MOH)
 Chairman
   H.E. Dr. Ali Saud Ali Al Bimani
 (Vice Chancellor - SQU)  
 Vice Chairman
   H.E. Dr. Hilal Ali Hilal Al Sabti
 (Executive President – OMSB)
 Member and Rapporteur
   H.E. Dr. Mohammed Saif Al Hosni
 (Undersecretary of Health Affairs – MOH)
 Member
   Colonel (Dr) Ali bin Nasser Al Maskari
 (Representative of Health Services – MOD)
 Member
   Brigadier (Dr) Abdul Malik Sulaiman Khalaf Al Kharusi
 (Representative of Health Services – ROP)
 Member
   Prof. Omar Awadh Al-Rawas
 (Dean of Medical Science College – SQU)
 Member
   Dr. Qasim Ahmed Mohammed Al Salmi
 (Director General – Royal Hospital)
 Member
   Dr. Faisal Hamed Mohamed Al Azri
 (Representative of Medicine Science Colleges - SQU)
 Member
   Prof. Mohammed Ali Mohammed Al Shafaee
 (Representative of Private Medicine Colleges)
 Member
   Dr. Asadallah Ahmed Al Ajmi
 (Representative of Ministry of Higher Education – MoHE)
 Member